Privatumo taisyklės

BENDRA INFORMACIJA

MB „STRIX STUDIO” (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato
asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine.
Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą
turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar
kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai: MB „STRIX STUDIO”
Buveinės adresas: Užupio g. 17, LT-01202 Vilnius
Tel. +370 620 81 230
El. paštas: marija@strix.studio
PVM mokėtojo kodas: LT100013287315

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami
Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje
Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje,
nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.
Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių
Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų
nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti
duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir
pakeitimų.
Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę.
Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite
gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.
Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų
apsaugos reglamente Nr. 2016/679.


KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?
Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija
· vardas
· elektroninio pašto adresas
Informacija, kaip naudojate mūsų svetaines.
Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų
teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie
tai skaitykite „Slapukai“.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių
Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys
teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus
galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per
paskyras “Facebook” tinkle.
Kita mūsų renkama informacija
Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainės
turiniu su jūsų sutikimu.
Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti
registruojantis mūsų internetinėje parduotuvėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis
mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga.


KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?
Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:
· Užregistruoti jus tam, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiama internetinio pirkimo paslauga.
· Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją.
· Tiesioginės rinkodaros tikslu*, pvz., siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus
reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus,
produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei
klientų apklausų organizavimą).
· Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas
pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
· Kitais būdais su jūsų sutikimu.*
* Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų
duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.


KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?
Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims,
išskyrus šiuos atvejus:
· jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.
· teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas jūsų užsisakytas
paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus
būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
· teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.


KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?
Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir
technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo
tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena
svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.
Jūsų duomenis saugosime 3 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų
paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų
negalima būtų atgaminti.


JŪSŲ TEISĖS
Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:
· Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
· Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
· Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens
neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
· Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus
saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
· Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą
esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
· Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
· Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami
tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine
rinkodara.
Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant
profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu: marija@strix.studio.lt arba skambinti telefonu: +370 620 81 230 ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą**, jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo
motyvų.


**Pagal jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas jūsų
asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir
pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu,
įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.
Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę
pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu: Užupio g. 17, LT-01202 Vilnius; el. paštu: marija@strix.studio.lt


Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi
dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus
nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir
skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja
Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.
Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų
teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų
numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją,
tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.


TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE
Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų
svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už
informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas,
taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.


SLAPUKAI
Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios
būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli
informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų
kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip
ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal
tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti
lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių
lankytojų skaičių.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus
Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad
būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas.
Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos
žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite,
kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta
procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti
slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete
spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.
Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius.
Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų
naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo
interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.


SUSISIEKITE SU MUMIS
Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome
kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:
Paštu: Užupio g. 17, LT-01202 Vilnius
Telefonu: +370 620 81 230
El. paštu: marija@strix.studio.lt
Atnaujinta 2023-11-17

+
Slapukų nustatymai
Būtinieji
Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė, mūsų sistemose negali būti išjungti.
Funkciniai
Šie slapukai suteikia galimybę pagerinti funkcionalumą ir suasmeninimą, pavyzdžiui, jie pagerina pateikiamo turinio formatą ir formą, nustato šrifto dydį ar svetainės elementų pozicijas. Jie gali būti įdiegti mūsų arba kitų tiekėjų, kurie teikia į mūsų puslapius įdėtas paslaugas. Jei neleisite šiems slapukams veikti, kai kurios ar visos minėtos funkcijos negalės tinkamai veikti. Funkciniai slapukai šiuo metu nenaudojami.
Statistiniai
Šie slapukai leidžia mums skaičiuoti apsilankymus ir lankytojų srauto šaltinius, kad galėtume matuoti ir gerinti svetainės veikimą. Pvz., pateikti skaitomiausią turinį pagal rubrikas, kategorijas. Visa šių slapukų informacija yra apibendrinta, todėl anoniminė. Jei neleisite šiems slapukams veikti, nežinosime, kad lankėtės mūsų puslapyje. Statistiniai slapukai šiuo metu nenaudojami.
Reklaminiai
Šiuos slapukus per mūsų svetainę naudoja mūsų reklamos partneriai. Tos bendrovės gali juos naudoti jūsų interesų profiliui formuoti ir jums tinkamoms reklamoms kitose svetainėse parinkti. Jie veikia unikaliai identifikuodami jūsų naršyklę ir įrenginį. Jei neleisite šiems slapukams veikti, įvairiose kitose svetainėse nematysite mūsų tikslingai Jums skirtų pasiūlymų. Reklaminiai slapukai šiuo metu nenaudojami.
Sutinku su visais Nesutinku su visais